Nyhetsbrev 16 juni 2011
Inbjudan till teckning av aktier i CybAero AB (publ) 
 
CybAero som är listat på First North gör en fullt garanterad företrädesemission om 15,0 miljoner kronor. Teckningsperioden är 8 juni till 23 juni.
Teckningskursen är 1 krona per aktie, vilket motsvarar en värdering "pre-money" på cirka 30,0 miljoner kronor. Handel i teckningsrätter sker på First North mellan 8 juni - 20 juni. Allmänheten inbjuds att utan företräde teckna aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter.  
 
 
Kort om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar obemannade helikoptrar, så kallade VTOL UAV:er. Bolaget har sin grund i forskning vid Linköpings universitet och Försvarets Forskningsinstitut (FOI) från början av 1990-talet.

CybAero har under många år bedrivit utvecklingsarbete som lett fram till dagens färdigutvecklade helikoptermodell APID 60. CybAero har också utvecklat ett patenterat landningssystem (MALLS) för landning av obemannade helikoptrar på ytor som rör sig, bland annat fartyg. 
 
 
Samarbete med Indra Sistemas från Spanien
Sedan 2008 har CybAero ett samarbete med spanska försvars- och IT-koncernen Indra Sistemas om att leverera en anpassad version av APID 60 till den spanska flottans nya kustkorvetter.

Projektet går under namnet Pelicano och innefattar bland annat en utveckling av APID 60 till en "Heavy Fuel" version (APID 60 HF) som passar på fartyg där bensin inte är tillåtet. De första beställningarna på APID 60 HF beräknas komma från och med år 2012.   
 
 
Samarbete med Cassidian (EADS Defense and Security)
CybAero har även ett samarbete med Cassidian (tidigare EADS Defense and Security) om att utveckla en ny och större obemannad helikopter, som skall väga cirka 300 kg. Den nya helikoptern går under namnet ALCA.

En större helikopter kan flyga längre eftersom den kan bära mer bränsle. Cassidian ingår i EADS-koncernen som år 2009 omsatte 42,8 miljarder euro (375 miljarder kronor) med 119 500 anställda. Cassidian omsatte 5,3 miljarder euro (48 miljarder kronor) år 2009. 
 
 
Försäljning genom strategiska partners
För CybAero är det en stor framgång att få samarbeta med några av världens ledande företag inom området. Det innebär också en enorm möjlighet att få ut Bolagets produkter på marknaden, genom att såväl Indra som Cassidian har de naturliga kontakterna med slutkunderna.

Samarbetsprojekten med Indra och Cassidian har lett till att Bolaget uppdaterat sin strategi till att fokusera på att leverera själva flygfarkosten till partners. CybAero når slutkunderna (bland annat försvarsmakter) i större utsträckning via partners som använder Bolagets helikoptrar som plattformar för sina sensorsystem.  
 
 
Positivt resultat för CybAero år 2010
Samarbetsprojekten med Indra Sistemas och Cassidian medförde att år 2010 blev första året med vinst för CybAero. Bolaget hade totala intäkter om 24,8 miljoner kronor (13,1) och gjorde ett positivt resultat efter finansnetto om 0,2 miljoner kronor (-13,2).  
 
 
Bakgrund och motiv till emissionen
CybAero skall använda emissionslikviden till att finansiera det resterande utvecklingsarbetet på den anpassade versionen av APID 60 Heavy Fuel för leveranserna till Indra Sistemas.

Vidare skall CybAero öka resurserna inom marknadsföring och försäljning för att utnyttja sitt produktmässiga försprång jämfört med konkurrenterna och för att bygga marknad för Bolagets produkter.

Dessutom skall Bolaget utveckla sin produktionsorganisation för att förbereda för framtida volymbeställningar från främst Indra Sistemas och Cassidian.   
 
 
Marknaden
Obemannade flygplan (så kallade UAV:er) har länge använts för krävande uppdrag inom särskilt försvarstillämpningar. Marknaden för UAV:er har vuxit kraftigt under det senaste decenniet.

Marknaden för VTOL UAV:er är ännu i sin linda och några stora spelare finns ännu inte etablerade. CybAero är ett av de tre - fyra företag som har potential att bli globalt marknadsledande.

Exempel på användningsområden för obemannade helikoptrar är följande:

 • Spaning från fartyg, till exempel mot pirater eller drogsmuggling.
 • Skydd för konvojer och transporter.
 • Automatisk övervakning av gränsområden.
 • Perimeterskydd för militära baser.
 • Civila uppdrag inom bland annat räddningstjänsten.

 
Marknaden tiodubblas till år 2020
Marknaden för marina UAV:er är en av de nischmarknader som spås ha störst potential för VTOL UAV:er. Enligt undersökningsföretaget Teal Group spås marknaden öka från 60 MUSD (375 mkr) för år 2011 till cirka 600 MUSD (3 750 mkr) år 2020.

Till detta kommer andra tillämpningar för VTOL UAV:er inom särskilt försvarstillämpningar samt en potentiellt stor marknad inom civila och på sikt även kommersiella applikationer.  
 
 
CybAeros omsättningsmål 1 miljard år 2020
CybAero bedömer att marknadspotentialen för Bolagets helikoptrar inom marina tillämpningar kommer att uppgå till cirka 2 miljarder kronor år 2020 och övriga tillämpningar ungefär lika mycket.

Med en målsättning om en marknadsandel på 25 procent har CybAero enligt denna uppskattning en potential att omsätta cirka 1 miljard kronor år 2020.


Christer Jönsson
christer.jonsson@vellenova.se

Marknadsplats
First North  


Leif Erlandsson
Vd CybAero

- CybAeros målsättning
är att bli globalt marknadsledande på obemannade helikoptrar, så kallade VTOL UAV:er.

 
Läs mer om emissionen på EmissionsTorget.se
 
 
VTOL UAV betyder Vertical Take Off and Landning Unmanned Aerial Vehicle.


APID 60 med PC-markstationAPID 60
är 2,2 meter lång och maximal startvikt är cirka 160 kg.

MALLS är ett landningssystem för obemannade helikoptrar på ytor som rör sig, till exempel fartyg.
 


Demonstration av MALLS
(klicka bilden för större bild)


Indra Sistemas och CybAero utvecklar APID 60 Heavy Fuel till spanska marinens fartyg.


Indra Sistemas
(klicka loggan för att
komma till hemsida)Cassidian och CybAero utvecklar en större obemannad helikopter, benämnd ALCA.Cassidian
(klicka loggan för att
komma till hemsida)
APID 60 vid demoflygning


VTOL UAV:er bedöms vara särskilt lämpliga vid användning på fartyg.  


Marknaden för marina UAV:er spås öka från 60 MUSD år 2011 till 600 MUSD år 2020.  
 


Marknaden för marina UAV:er 
(klicka bilden för större bild)


Mer info
CybAeros hemsida


Läs mer om emissionen på EmissionsTorget.se


Fakta om nyemissionen

Sista dag för teckning är torsdagen 23 juni

 

Erbjudandet i korthet:

 • Teckningsperiod 8 juni - 23 juni  
   

 • Teckningskurs 1 krona per aktie  
   

 • Emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare. En aktie ger en teckningsrätt. För teckning av en ny aktie till teckningskursen 1 krona krävs två teckningsrätter.  
   

 • Handel med teckningsrätter 8 juni - 20 juni  
   

 • Emissionen uppgår till 15,0 miljoner kronor före emissionskostnader. 
   

 • Vid full teckning kan maximalt 15 032 119 nya aktier tillkomma i emissionen, vilket ger maximalt 45 096 357 aktier efter emissionen.  
   

 • De nya aktierna motsvarar maximalt 33,3 procent av företaget.  
   

 • Värderingen på företaget är 30,0 miljoner kronor före emissionen och maximalt 45,1 miljoner kronor efter emissionen. 
   

 • Teckning utan företräde kan ske under perioden 8 juni - 23 juni genom inlämnande av anmälningssedel "Teckning utan företrädesrätt" till emissionsinstitutet Aktieinvest eller till tecknarens förvaltare.  
   
   


Prospekt


Ladda ner prospektInfobroschyr


Ladda ner infobroschyrAnmälningssedel


Ladda ner
anmälningssedel

Läs mer om Erbjudandet på EmissionsTorget!