Rubrik

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt

Innehav av tre (3) aktier i Kentima Holding berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av tre (3) aktier och en teckningsoption TO 1 B i Kentima Holding.

Uniträtter

För en (1) aktie i Kentima Holding erhålls en (1) uniträtt. För teckning av en (1) Unit krävs tre (3) uniträtter.

Teckningskurs

3,15 kronor per Unit, varav teckningskurs per aktie uppgår till 1,05 kronor. Teckningsoptionerna TO 1 B ges ut utan vederlag.

Avstämningsdag

5 juni 2015

Teckningsperiod

10 juni – 7 juli 2015

Handel med uniträtter

På First North, under perioden 10 juni – 25 juni 2015.

         

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan genom inskickande av anmälningssedel "Teckning utan företrädesrätt" som kan laddas ner här på EmissionsTorget.

Betalning för aktier vid teckning utan företrädesrätt

I enlighet med utsänd avräkningsnota (direktregistrerade) eller enligt instruktion från förvaltare (förvaltarregistrerade).

           

Antal aktier före emissionen

11 912 760 aktier, varav 500 000 A-aktier och 11 412 760 B-aktier. Endast B-aktien är upptagen till handel på First North.

Värdering (pre-money)

12,5 miljoner kronor

Antal emitterade Units

3 970 920 Units (bestående av 11 912 760 aktier och 3 970 920 teckningsoptioner TO 1 B).

Emissionsbelopp, företrädesemissionen

12 508 398 kronor

       

Överteckningsemission

800 000 Units (motsvarande 2 400 000 aktier och 800 000 teckningsoptioner TO 1 B)

Emissionsbelopp, överteckningsemission

2 520 000 kronor

Tilldelning, överteckningsemission

I första hand ska varje tecknare tilldelas 2 000 Units (eller det lägre antal som tecknats), motsvarande 6 300 kronor, och i andra hand tilldelas tecknare pro rata i förhållande till visat intresse.

        

Teckningsoptioner TO 1 B

En (1) teckningsoption TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Kentima Holding till 75 procent av den handelsvägda genomsnittskursen under den period om tio handelsdagar som slutar tio bankdagar innan första dagen i lösenperioden.

Lösenperiod för teckningsoptioner TO 1 B

15 oktober - 31 oktober 2016

Handel med nyemitterade aktier

På First North, med start i början av augusti 2015.

Handel med nyemitterade teckningsoptioner TO 1 B

På First North, med start i slutet av augusti 2015.

 

 

fancybox

Klicka här för att läsa artikeln i A4-format.

   

 

   

 

 

       

   

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

fancybox

Klicka här för att läsa artikeln i A4-format.

Utvecklad av We Know IT, 2010.