Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial
TECKNINGSTID 23 november - 11 december 2017
Erbjudandet

 

 

 

 

NEWTON i Melodifestivalen

NEWTON i Melodifestivalen

 

 

 

 

 

 

Erbjudandet i sammandrag

 

Företrädesrätt

Innehav av en (1) aktie i Intuitive Aerial berättigar till teckning av en (1) Unit, innehållande två (2) nya aktier, en (1) teckningsoption TO 4 och en (1) teckningsoption TO 5.

Uniträtter

För en (1) aktie i Intuitive Aerial erhålls en (1) uniträtt. För teckning av en (1) Unit krävs en (1) uniträtt.

Teckningskurs

1,20 kronor per Unit, varav 0,60 kronor per ny aktie. Teckningsoptionerna TO 4 resepktive TO 5 emitteras vederlagsfritt.

Avstämningsdag

20 november 2017.

 

Teckningsperiod

23 november - 11 december 2017. 

Handel med uniträtter

På First North, under perioden 23 november - 7 december 2017. 

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan genom inskickande av anmälningssedel "Teckning utan företrädesrätt" ("Särskild anmälningssedel 2") som kan laddas ner här på EmissionsTorget.

Betalning för Units vid teckning utan företrädesrätt

I enlighet med utsänd avräkningsnota (direktregistrerade) eller enligt instruktion från förvaltare (förvaltarregistrerade).   

        

Antal aktier före emissionen

10 024 527 aktier.

Värdering (pre-money)

6,0 miljoner kronor (exkl nettoskuld) och 11,0 miljoner kronor (inkl nettoskuld, främst exportlån från ALMI).

Antal emitterade Units (högst)

10 024 527 Units (20 049 054 aktier samt 10 024 527 teckningsoptioner TO 4 och 10 024 527 teckningsoptioner TO 5).

Emissionsbelopp, företrädesemissionen

Cirka 12,0 mnkr.

 

Överteckningsemissionen

 

Antal Units i Överteckningsemissionen

2 500 000 Units (5 000 000 aktier samt 2 500 000 teckningsoptioner TO 4 och 2 500 000 teckningsoptioner TO 5).

Emissionsbelopp, Överteckningsemissionen

3 mnkr.

Tilldelning, Överteckningsemissionen

I första hand ska varje tecknare tilldelas 5 000 Units, motsvarande 6 000 kronor. Därefter tilldelas tecknare pro rata i förhållande till visat intresse.

Vid överteckning ska hälften av Units i Överteckningsemissionen tilldelas de tecknare som har tecknat flest Units utan företräde, med 5 000 Units per tecknare. Andra hälften ska tilldelas övriga tecknare, med 5 000 Units per tecknare, med fördelning genom lottning.

 

Teckningsoptioner TO 4

 

Villkor teckningsoption TO 4

En (1) teckningsoption TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial.

Lösenperiod

Lösenperioden är 1 juni - 15 juni 2018.

Lösenkurs

Lösenkursen är 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio (10) handelsdagar som slutar sju (7) bankdagar innan första dag i lösenperioden, dock lägst 30 öre och högst 1,00 krona.

 

Teckningsoptioner TO 5

 

Villkor teckningsoption TO 5

En (1) teckningsoption TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial.

Lösenperiod

Lösenperioden är 1 november - 15 november 2018.

Lösenkurs

Lösenkursen är 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio (10) handelsdagar som slutar sju (7) bankdagar innan första dag i lösenperioden, dock lägst 30 öre och högst 1,00 krona.