Inbjudan till teckning av Units i Envirologic AB (publ)
TECKNINGSTID 21 juni - 7 juli 2016
Erbjudandet

 

 

Programmering av robot i grisstall.

Erbjudandet i sammandrag

 

Företrädesrätt

Innehav av fem (5) aktier i Intuitive Aerial berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av två (2) B-aktier, en (1) teckningsoption TO 1 B och en (1) teckningsoption TO 2 B.

Teckningsrätter

För en (1) aktie i Intuitive Aerial erhålls en (1) uniträtt. För teckning av en (1) Unit erfordras fem (5) uniträtter.

Teckningskurs

7,00 kronor per Unit, varav 3,50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna TO 1 B och TO 2 B emitteras vederlagsfritt.

Avstämningsdag

16 juni 2016.

Teckningsperiod

21 juni – 7 juli 2016.

Handel med uniträtter

På AktieTorget, under perioden 21 juni - 5 juli 2016.         

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan genom inskickande av anmälningssedel "Teckning utan företrädesrätt" som kan laddas ner här på EmissionsTorget.

Betalning för Units vid teckning utan företrädesrätt

I enlighet med utsänd avräkningsnota (direktregistrerade) eller enligt instruktion från förvaltare (förvaltarregistrerade).   

        

Antal aktier före emissionen

5 016 100 aktier, varav 395 100 A-aktier och 4 621 000 B-aktier.

Värdering (pre-money)

17,5 miljoner kronor.

Antal emitterade aktier (högst) i företrädesemissionen

2 006 440 B-aktier.

Antal emitterade teckningsoptioner (högst) i företrädesemissionen

1 303 220 teckningsoptioner TO 1 B respektive 1 303 220 teckningsoptioner TO 2 B.

Emissionsbelopp, företrädesemissionen

Cirka 7,0 mnkr.

 

Överteckningsemission för ägarspridning

Antal Units, överteckningsemission

300 000 Units (600 000 B-aktier, 300 000 teckningsoptioner TO 1 B och 300 000 teckningsoptioner TO 2 B).

Emissionsbelopp, överteckningsemission

Cirka 2,1 mnkr.

Tilldelning, överteckningsemission

I första hand ska varje tecknare tilldelas 1 000 Units, motsvarande 7 000 kronor.

Hälften av aktierna i Överteckningsemissionen (150 000 Units) ska tilldelas de tecknare som har tecknat flest aktier utan företräde, med 1 000 Units per tecknare. Andra hälften ska fördelas till övriga tecknare genom lottning, med 1 000 Units per tecknare. Därefter tilldelas tecknare pro rata i förhållande till visat intresse.

 

Teckningsoptioner TO 1 B och TO 2 B

TO 1 B

En (1) teckningsoption TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie under teckningsperioden 1 april - 15 april 2018.

Teckningskursen ska vara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor per aktie.

TO 2 B

En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie under teckningsperioden 1 april - 15 april 2019.

Teckningskursen ska vara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor per aktie.