Inbjudan till teckning av Units i Intuitive Aerial 2017
TECKNINGSTID 5 april - 8 maj 2017
Erbjudandet

 

 

 

NEWTON i Melodifestivalen

NEWTON i Melodifestivalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWTON används vid tagning från båt

NEWTON används vid tagning från båt

Erbjudandet i sammandrag

 

Företrädesrätt

Innehav av fyra (4) aktier i Intuitive Aerial berättigar till teckning av en (1) Unit, innehållande två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption TO 3.

Uniträtter

För en (1) aktie i Intuitive Aerial erhålls en (1) uniträtt. För teckning av en (1) Unit krävs fyra (4) uniträtter.

Teckningskurs

5,00 kronor per Unit, varav 2,50 kronor per ny aktie. Teckningsoptionerna TO 3 emitteras vederlagsfritt.

Avstämningsdag

30 mars 2017.

 

Teckningsperiod

5 april - 24 april 2017. Förlängd teckningsperiod till 8 maj 2017.

Handel med uniträtter

På First North, under perioden 5 april - 20 april 2017.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan genom inskickande av anmälningssedel "Teckning utan företrädesrätt" som kan laddas ner här på EmissionsTorget.

Betalning för Units vid teckning utan företrädesrätt

I enlighet med utsänd avräkningsnota (direktregistrerade) eller enligt instruktion från förvaltare (förvaltarregistrerade).   

        

Antal aktier före emissionen

6 539 031 aktier.

Värdering (pre-money)

16,3 miljoner kronor (exkl nettoskuld) och 22,0 miljoner kronor (inkl nettoskuld, främst exportlån från ALMI).

Antal emitterade Units (högst)

1 634 757 Units (3 269 514 aktier och 1 634 757 teckningsoptioner TO 3).

Emissionsbelopp, företrädesemissionen

Cirka 8,2 mnkr.

 

Överteckningsemissionen

 

Antal Units i Överteckningsemissionen

650 000 Units (1 300 000 aktier och 650 000 teckningsoptioner TO 3).

Emissionsbelopp, Överteckningsemissionen

Cirka 3,25 mnkr.

Tilldelning, Överteckningsemissionen

I första hand ska varje tecknare tilldelas 1 000 Units, motsvarande 5 000 kronor. Därefter tilldelas tecknare pro rata i förhållande till visat intresse.

Vid överteckning ska hälften av Units i Överteckningsemissionen tilldelas de tecknare som har tecknat flest Units utan företräde, med 1 000 Units per tecknare. Andra hälften ska tilldelas övriga tecknare, med 1 000 Units per tecknare, med fördelning genom lottning.

 

Teckningsoptioner TO 3

 

Villkor teckningsoption TO 3

En (1) teckningsoption TO 3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial.

Lösenperiod

Lösenperioden är 1 november - 15 november 2017.

Lösenkurs

Lösenkursen är 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio (10) handelsdagar som slutar sju (7) bankdagar innan första dag i lösenperioden.