Intuitive Aerials företrädesemission i november – december 2017 tecknad till 134 procent

Företrädesemissionen i Intuitive Aerial AB (”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget”) om cirka 12,0 miljoner kronor har övertecknats. Sammanställningen visar att totala teckningen uppgår till cirka 16,1 mnkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 134 procent. Av beloppet har cirka 8,7 mnkr (73 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och cirka 7,4 mnkr har tecknats utan företrädesrätt av cirka 330 tecknare.

Erbjudandet bestod av Företrädesemissionen om 12,0 mnkr och Överteckningsemissionen om 3,0 mnkr, totalt 15,0 mnkr. Genom att Företrädesemissionen övertecknats kan hela Överteckningsemissionen tas i anspråk. Avräkningsnotor beräknas skickas ut senast måndagen den 18 december 2017. Observera att Units som inte betalas i tid kan komma att överlåtas till annan tecknare.

Efter emissionskostnader om 2,4 mnkr (varav kostnader för garantikonsortium cirka 0,4 mnkr) samt den del av emissionslikviden som erlagts medelst kvittning (0,2 mnkr) kommer Bolaget netto att tillföras cirka 12,4 mnkr i likvida medel. Om dessutom återbetalning av bryggfinansiering om 2,0 mnkr samt kostnader för upptagande av bryggfinansiering (0,2 mnkr) frånräknas kommer Bolaget netto att tillföras 10,2 mnkr i likvida medel.

Antal aktier, aktiekapital, teckningsoptioner etc

Efter registrering hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 35 073 581 aktier. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 6 313 244,58 kronor.

Antalet teckningsoptioner TO 4 kommer att uppgå till 12 524 527 stycken. En (1) teckningsoption TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under perioden 1 juni ‑ 15 juni 2018. Lösenkursen kommer att vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dag i teckningsperioden, avrundad nedåt till helt tiotal öre, dock lägst 30 öre och högst 1,00 kronor.

Antalet teckningsoptioner TO 5 kommer att uppgå till 12 524 527 stycken. En (1) teckningsoption TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under perioden 1 november ‑ 15 november 2018. Lösenkursen kommer att vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dag i teckningsperioden, avrundad nedåt till helt tiotal öre, dock lägst 30 öre och högst 1,00 kronor.