Intuitive Aerials företrädesemission i april – maj 2017 tecknad till 105 procent

Företrädesemissionen i Intuitive Aerial om cirka 8,2 miljoner kronor har övertecknats. Sammanställningen visar att totala teckningen uppgår till cirka 8,6 mnkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 105 procent. Av beloppet har cirka 5,1 mnkr (62 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och cirka 3,5 mnkr har tecknats utan företrädesrätt av cirka 200 tecknare.

Erbjudandet bestod av Företrädesemissionen på cirka 8,2 mnkr och Överteckningsemissionen på cirka 3,2 mnkr, totalt cirka 11,4 mnkr. Genom att Företrädesemissionen övertecknats kan en mindre del (0,4 mnkr) av Överteckningsemissionen tas i anspråk. Samtliga som har tecknat utan företräde kommer därmed att erhålla full tilldelning. Avräkningsnotor skickas ut senast måndagen den 15 maj 2017.

Efter emissionskostnader om cirka 1,6 mnkr (varav kostnader för garantikonsortium cirka 0,35 mnkr) och den del av emissionslikviden som erlagts medelst kvittning (0,2 mnkr) kommer Bolaget netto att tillföras cirka 6,8 mnkr i likvida medel.