Aktuella Nyheter

12 maj 2019
90,2 procent av Envirologic TO 2 B utnyttjades

15 december 2018
88,5 procent av Intuitive Aerial TO 5 utnyttjades

13 november 2018
Analys av Kontigo Care på First North

25 juni 2018
91,1 procent av Intuitive Aerial TO 4 utnyttjades

20 april 2018
80,2 procent av Envirologic TO 1 B utnyttjades

23 december 2017
Intuitive Aerials företrädesemission i november – december 2017 tecknad till 134 procent

Tidigare Nyheter

10 maj 2017
Intuitive Aerials företrädesemission i april – maj 2017 tecknad till 105 procent

17 november 2016
Intervju med TiksPacs vd Stefan Arvidsson

13 november 2016
72 procent av Kentima Holding TO 1 B utnyttjades

1 augusti 2016
Envirologics företrädesemission tecknad till 167 procent

22 juni 2016
Nyhetsbrev om Erbjudandet att teckna Units i Envirologic – Intervju med vd Jan Sandberg

5 maj 2016
97 procent av Redsense Medical TO 1 utnyttjades

8 mars 2016
Intervju med Arc Aroma Pures vd Martin Linde

30 januari 2016
Intuitive Aerials företrädesemission tecknad till 145 procent

17 oktober 2015
78 procent av EQL Pharma TO 2 utnyttjades

6 juli 2015
Kentima Holdings företrädesemission tecknad till 117 procent

Envirologics företrädesemission tecknad till 167 procent

Företrädesemissionen i Envirologic om cirka 7,0 miljoner kronor har övertecknats. Slutlig sammanställning visar att totala teckningen uppgår till 11,7 mnkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 167 procent. Av beloppet har 6,4 mnkr (92 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och 5,3 mnkr har tecknats utan företrädesrätt av sammanlagt drygt 300 tecknare.

Genom överteckningen kan hela överteckningsemissionen om cirka 2,1 mnkr tas i anspråk. Samtliga som har tecknat utan företräde kommer att erhålla tilldelning med minst 1 000 Units per person (eller det lägre antal aktier som har ansökts om).

Inklusive överteckningsemissionen uppgår emissionsbeloppet till 9,1 mnkr före emissionskostnader (1,4 mnkr), vilket innebär att bolaget netto tillförs cirka 7,7 mnkr i likvida medel.

Genom Erbjudandet får Envirologic cirka 280 nya aktieägare, vilket betyder att bolaget kommer att ha cirka 980 aktieägare.

Efter registrering kommer antalet aktier att uppgå till 7 622 540 stycken, varav 395 100 aktier av serie A och 7 227 440 aktier av serie B. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 998 552,74 kronor.

Utöver detta emitteras 1 303 220 teckningsoptioner TO 1 B och 1 303 220 teckningsoptioner TO 2 B.

En (1) teckningsoption TO 1 B ger rätt att under perioden 1 april – 15 april 2018 teckna en (1) ny aktie i Envirologic av serie B till en lösenkurs som ska vara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen, avrundad neråt till helt tiotal öre, under den period om tio (10) handelsdagar som slutar 7 bankdagar (7) innan första dag i teckningsperioden. Lösenkursen ska dock lägst uppgå till 3,50 kronor och högst 7 kronor.

En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att under perioden 1 april – 15 april 2019 teckna en (1) ny aktie i Envirologic av serie B till en lösenkurs som ska vara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen, avrundad neråt till helt tiotal öre, under den period om tio (10) handelsdagar som slutar 7 bankdagar (7) innan första dag i teckningsperioden. Lösenkursen ska dock lägst uppgå till 3,50 kronor och högst 7 kronor.